Janowska Strefa Inwestycyjna "Borownica"

 

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” to obszar typu „greenfield” o pow. ok. 200 ha, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski, wydzielony został pod funkcje przedsiębiorczości. Zlokalizowane tu działki są własnością: Gminy Janów Lubelski, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim oraz osób fizycznych.

Podstrefa Janów Lubelski TSSE

Podstrefa Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN: została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U. Nr 182 poz. 1300 z dnia 3 października 2007 r.). Leży w granicach Janowskiej Strefy Inwestycyjnej "Borownica" i zajmuje powierzchnię 18,5 ha.

Położenie: Janowska Strefa Inwestycyjna, w tym Podstrefa Janów Lubelski, położona jest w miejscowości Borownica, bezpośrednio przy drogach krajowych: nr 74 – prowadzącej z Piotrkowa Trybunalskiego do przejścia granicznego z Ukrainą i nr 19 - głównej drodze Polski Wschodniej – docelowo drogi ekspresowej S19.

 

- w odległości 80 km od lotniska (Jasionka koło Rzeszowa oraz planowane lotnisko w Świdniku koło Lublina),
- w odległości 20 km od stacji PKP (Szastarka, Zaklików),
- w odległości 3 km od dworca PKS, przystanek PKS przy granicy strefy inwestycyjnej
- w pobliżu: stacji paliw, obiektów przemysłowych (branże: drzewna, maszynowa, rolno-spożywcza, tekstylna)
- w pobliżu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (jednak na podstawie posiadanej dokumentacji i zastosowanych rozwiązań technologicznych bezpośrednia bliskość ZUOK nie ma wpływu na lokalizację zakładów przemysłowych w sąsiedztwie).

Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) wraz z zachowującymi ważność w wyniku uchwalenia w/w planu, zmianami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski wprowadzonymi uchwałą Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r. i ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. (Dziennik Urzędowy woj. lubelskiego Nr 110, poz. 2492 z dnia 22.09.2009 r.)  grunty przeznaczone są pod tereny usług komercyjnych i działalność produkcyjną. W granicach wydzielonych terenów jest możliwość lokalizacji zakładów usługowo-produkcyjnych, dopuszcza się funkcje zamienne i uzupełniające – składowo-magazynowe, nie kolidujące z planowanym zagospodarowaniem. Wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powierzchnia: Całkowita powierzchnia Janowskiej Strefy Inwestycyjnej – ok. 200 ha; w tym: Powierzchnia Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan – 18,5 ha.

Użytki gruntowe: użytki rolne, klasa ziemi: R IIIb, R IVa, R IVb, R V, R VI

Infrastruktura w strefie inwestycyjnej: Gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie na uzupełnienie istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie: budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanlizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, poszerzenia i wydłużenia istniejącej drogi oraz budowy nowego odcinka – zakończenie prac do końca 2010 r.

sieć elektryczna - w granicach strefy, napięcie: SN-15 kV, dostępna moc: do ok. 1 MW – w granicach strefy, istnieje możliwość podciągnięcia większej mocy (pow. 1 MW) – odległość ok. 2 km, indywidualne uzgodnienia z Rejonem Energetycznym;

sieć gazowa – gaz ziemny, stacja redukcyjna średniego ciśnienia, z tyłu za firmami Komas i Caterpillar - odległość przyłącza od granic strefy: 200 m, wartość opałowa: 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 0,23 MPa, średnica rury doprowadzającej: 150 mm, dostępna objętość - 3200 Nm3/h, gazociąg wysokiego ciśnienia – w granicach strefy, przepustowość: 3200 Nm3/h, wartość opałowa - 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 3-4 MPa, średnica rury doprowadzającej: 200 mm.

sieć wodociągowa – w granicach strefy, ciśnienie: 0,45 MPa, średnica rury doprowadzającej: 100 mm, dostępna objętość: 1296 m3/24h .

sieć kanalizacyjna – w granicach strefy, przed firmą Komas, dostępna objętość: 250 m3/24h, średnica rury doprowadzającej: 600 mm.

sieć teleinformatyczna – trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną.

Uwaga: Podane parametry i odległości przyłączy mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne parametry i warunki przyłączy należy uzyskać u dostawców sieci.

Ograniczenia budowlane:

- procent dopuszczalnej zabudowy: 70%
- maksymalna wysokość budynków: 26 m

Ulgi i zwolnienia podatkowe:

- Gminny Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy Janów Lubelski – zwolnienia z podatku od nieruchomości
- Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Janów Lubelski - pomoc związana z nową inwestycją lub tworzeniem nowych miejsc pracy

Dlaczego warto inwestować w Janowie Lubelskim?

1. Klimat przyjazny inwestorowi - Punkt Obsługi Inwestora oferujący pomoc i doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji.
2. Ukierunkowanie samorządu na wspieranie rozwoju gospodarczego (m.in. utworzenie Podstrefy Janów Lubelski TSSE, uzyskanie dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych).
3. Możliwość korzystania z ulg i zwolnień – pomoc regionalna (na podstawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Janów Lubelski TSSE) i gminny program pomocy de minimis (zwolnienia z podatku od nieruchomości).
4. Atrakcyjne ceny uzbrojonych terenów inwestycyjnych.
5. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.
6. Niskie koszty pracy.
7. Korzystne położenie w pobliżu granicy Unii Europejskiej, przy głównych trasach komunikacyjnych Polski południowo-wschodniej (19, 74).
8. Duży potencjał młodych i wykształconych pracowników.
9. Bogata oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie doboru i przeszkolenia pracowników oraz tworzenia subsydiowanych miejsc pracy.
10. Wysoka aktywność samorządu m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje czy współpracy
z organizacjami samorządowymi.