Województwo lubelskie charakteryzuje się nieskażonym środowiskiem przyrodniczym oraz dużą różnorodnością i bogactwem krajobrazu. Naturalne granice województwa stanowią na wschodzie rzeka Bug, a na zachodzie rzeka Wisła. Głównymi krainami geograficznymi regionu są: Nizina Południowopolska, Polesie Lubelskie, Polesie Wołyńskie, Wyżyna Lubelska i Wołyńska, Roztocze i Pobuże oraz Kotlina Sandomierska.

Powierzchnia prawnie chroniona, o szczególnych walorach przyrodniczych, stanowi 22,7% powierzchni całkowitej województwa, co w przeliczeniu daje 2 625 m2 powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca.

W celu ochrony najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa, na jego terenie utworzono 2 parki narodowe (Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy) oraz 17 parków krajobrazowych.
www.turystyka.lubelskie.pl

Na Lubelszczyźnie znajduje się ponadto 17 obszarów chronionego krajobrazu, około 1 500 pomników przyrody, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, wiele użytków ekologicznych, a także liczne tereny objęte systemem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
W województwie lubelskim systematycznie wzrastają nakłady inwestycyjne ponoszone na ochronę środowiska. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowiły one 5,2% ogółu nakładów inwestycyjnych województwa i wzrosły o 0,6% w stosunku do 2000 roku. Na terenie regionu funkcjonuje 605 bibliotek, z których największe to m.in.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteka Główna UMCS i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Księgozbiór bibliotek publicznych według stanu na koniec grudnia 2006 roku w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wyniósł 3 166 woluminów.

  • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  • Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
  • Business Centre Club

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach funduszy strukturalnych.

Na terenie województwa lubelskiego zostały utworzone 4 podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych, do których należą: Podstrefa Lublin – jako część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Janowska Strefa Inwestycyjna ,,Borownica” oraz Podstrefa Łuków – będące częścią Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN oraz Puławski Park Przemysłowy - podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej.