Gmina i Miasto Tomaszów Lubelski są dynamicznie rozwijającymi się obszarami o dużym potencjale ekonomicznym. Region, ze swoim atrakcyjnym położeniem, dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz wysoko kwalifikowaną siłą roboczą, jest atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych przedsięwzięć.

W Tomaszowie Lubelskim kwitnie życie kulturalne, sportowe. Dysponujemy atrakcyjnymi terenami rekreacyjno-sportowymi dającymi możliwość czynnego wypoczynku zarówno latem jak i zimą. Są tu wspaniałe trasy rowerowe wykorzystywane zimą przez narciarzy biegowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji z całym zapleczem stwarza bazę do odpoczynku czynnego i organizacji obozów szkoleniowych dla sportowców.

Inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności na terenie powiatu tomaszowskiego mogą liczyć na przychylność władz samorządowych oraz życzliwość mieszkańców ziemi tomaszowskiej.

Do atutów Podstrefy Tomaszów Lubelski, dających szansę na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego zaliczają się w szczególności: 

-        korzystna lokalizacja względem szlaków komunikacyjnych przejawiająca się dobrą dostępnością komunikacyjną drogową, w tym przebieg odcinka drogi krajowej nr 17 (E372) Tomaszów Lubelski – Hrebenne – Rawa Ruska – Lwów – Odessa;

-        dobre powiązania komunikacyjne z ośrodkami leżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy i z przejściami granicznymi;

-        przebieg przez powiat tomaszowski linii kolejowej nr 69 relacji Warszawa – Lublin - Rejowiec – Hrebenne - granica państwa;

-        bardzo dobra dostępność do usług wysokospecjalistycznych, w tym otoczenia biznesu, proponowany system zachęt, ulg, istniejący klimat dla inwestora;

-        perspektywa budowy regionalnego centrum logistycznego, lądowiska dla śmigłowców i parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych w rejonie przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska w gminie Lubycza Królewska;

-        zasoby terenów inwestycyjnych w mieście i sąsiednich gminach, w tym terenów do inwestowania na zasadach preferencyjnych;

-        dostępny kapitał ludzki i ich potencjał - chętny do przekwalifikowania się, wysokie kwalifikacje, wszechstronność, regularny wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności, znaczne zasoby ludności w wieku produkcyjnym;

-        niski poziom wynagrodzeń stanowiący 78,5% średniej krajowej i ok. 89% średniej wojewódzkiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zainwestować lub mile, atrakcyjnie, aktywnie spędzić czas na Ziemi Tomaszowskiej.

 

Na poniższej mapce przedstawione są lokalizacje dwóch kompleksów, które wchodzą w skład Podstrefy:

-       Kompleks nr 1 - ul. Łaszczowiecka

-       Kompleks nr 2 - Kolonia Łaszczówka