Przetargi
Przetargi jako sposób na wybór najlepszych wykonawców

Przetargi jako sposób na wybór najlepszych wykonawców

Głównym celem organizowania przetargu jest znalezienie wykonawcy określonych prac, który zaoferuje najbardziej korzystne warunki pod względem jakości i ceny usługi. Jest to więc rodzaj konkursu, w którym mogą wziąć udział firmy specjalizujące się w danej branży. Ostateczny wybór dokonywany jest poprzez dokładną analizę ofert składanych przez potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź na ogłoszenie konkursowe

Przedsiębiorca który chce ubiegać się o wykonawstwo, musi przygotować szczegółową ofertę przetargową. Na głównym miejscu powinien się znaleźć dokładny kosztorys robót, a ponadto:

  • informacje o firmie zleceniobiorcy,
  • opcjonalnie referencje poświadczające doświadczenie dotyczące podobnych prac,
  • podanie wszystkich podwykonawców,
  • opis projektu i przebiegu kolejnych etapów realizacji,
  • przewidywany termin zakończenia inwestycji,
  • propozycja treści umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pełnej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez ogłoszeniodawcę. W niektórych przypadkach wymagane jest wadium, czyli pewna kwota z budżetu firmy jako zabezpieczenie przed wycofaniem się z konkursu.

Na co zwraca uwagę komisja konkursowa?

Ne zawsze decydującym kryterium jest cena wykonania usługi. Na przykład inwestorzy ogłaszający przetargi na roboty drogowe wymagają wyszczególnienia materiałów, które będą zastosowane w pracach budowlanych lub remontowych. Wysokiej jakości surowce i tworzywa zwiększają koszt inwestycji ale zapewniają trwałość nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników. Komisja zwraca również uwagę na stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjność rozwiązań projektowych. Istotne są też warunki umowy a szczególnie podanie okresu gwarancyjnego na wykonanie zlecenia. Dla zarządców dróg duże znaczenie ma tempo prac, ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania transportu osobowego i towarowego.

Aspekt proceduralny


Formalnym rozpoczęciem postępowania konkursowego jest publiczne ogłoszenie przedmiotu i warunków przetargu oraz przyjętych kryteriów – na stronie internetowej zleceniodawcy lub w innym medium, do którego każdy zainteresowany może mieć dostęp bez przeszkód. Treść składanych ofert jest dla wszystkich uczestników konkursu jawna odnośnie do nazwy firmy, ceny, terminu wykonania, warunków płatności i okresu gwarancji. Ale zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, przetargi na roboty drogowe ze strony www.przetargi.info mogą uwzględnić zasadę poufności. Oferent ma prawo zachować tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli zastrzec sobie nieujawnienie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych. Finalnie komisja konkursowa wybiera najlepszą ofertę i podpisuje umowę z wykonawcą.